Usługi i oferta
Z przyjemnością pomagam moim Klientom w następujących sprawach

Sprawy korporacyjne

Wspieram moich Klientów w zakładaniu, likwidacji i bieżącym prowadzeniu działalności w formie spółek prawa handlowego. Pomagam także w przygotowywaniu i negocjowaniu umów z partnerami biznesowymi oraz w kontaktach z nimi w trakcie realizacji kontraktów. Zapraszam do kontaktu gdy potrzebujesz wsparcia w następujących obszarach:

 • zakładanie, przekształcanie i rozwiązanie spółek prawa handlowego;
 • bieżące wsparcie w zakresie realizacji obowiązków wynikających z kodeksu spółek handlowych (zgromadzenie wspólników, podejmowanie uchwał przez organy spółki);
 • przygotowanie polityk obowiązujących w przedsiębiorstwie, w tym związanych ze sprawozdawczością ESG;
 • opracowywanie i negocjacja umów z dostawcami, zleceniobiorcami, wykonawcami i inwestorami;
 • bieżące wsparcie prawne przy realizacji kontraktów;
 • rozwiązywanie i wypowiadanie umów;
 • doradztwo przy zakupie nieruchomości;
 • umowy leasingowe;
 • windykacja należności.

Sprawy pracownicze/HR

Zmieniające się przepisy, liczne wytyczne organów publicznych oraz bogate orzecznictwo sądów w zakresie prawa pracy powodują, że na pracodawców nakładane są coraz to nowe obowiązki, których nieprzestrzeganie rodzi poważne konsekwencje, w tym finansowe. Pomagam pracodawcom zmierzyć się z tymi wyzwaniami. W szczególności wspieram pracodawców:

 • w przygotowaniu dokumentów jakie powinny zostać przedstawione pracownikowi przy zawarciu umowy o pracę;
 • w przygotowaniu umów w ramach współpracy B2B, aby regulowały kwestie związane z zachowaniem poufności i zakazem konkurencji;
 • we wszystkich kwestiach związanych z outsourcingiem pracowników, tak aby nie był on obejściem prawa;
 • w przygotowywaniu i negocjowaniu umów z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych i ze specjalistami;
 • w przeprowadzeniu audytu przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy;
 • przygotowywaniu przepisów wewnątrzzakładowych wymaganych przepisami prawa pracy;
 • w przygotowaniu zgodnych z prawem i skutecznych dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy/wypowiedzeniem umowy cywilnoprawnej;
 • w przypadku zgłoszenia żądania odszkodowania w związku z mobbingiem i dyskryminacją, aby zabezpieczyć ich na wypadek naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji;
 • w postępowaniach przed US i ZUS oraz sądami administracyjnymi.

Spory sądowe

Kiedy wszystkie próby ugodowego zakończenia sporu zawiodą i sprawa zostanie skierowana na drogę sądową wspieram moich Klientów podczas całego postępowania sądowego radą, doświadczeniem i spokojem. Uczciwie i obiektywnie oceniam szanse, a następnie z zaangażowaniem bronię uzgodnionego stanowiska mojego Klienta. Pomagam w prowadzeniu postępowań sądowych:

 • w sporach pracowniczych (w szczególności w sprawach o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o mobbing, o dyskryminację, nierówne traktowanie, o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych);
 • w związku z naruszeniem przez współpracowników i pracowników zakazu konkurencji;
 • związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa przez współpracowników i pracowników;
 • związanych z nieuregulowaniem należności przez kontrahentów;
 • związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu kar umownych.
Porozmawiajmy
Zapraszam do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu spotkania lub planu działania.
+48 607 357 291
Spotkajmy się
Chętnie spotkam się u mnie w kancelarii. Dla wygody obu stron możemy także umówić się na rozmowę on-line.
ul. Puławska 7/9 lok. 8
02-515 Warszawa
Bądźmy w kontakcie
Możesz spotkać mnie na popularnych platformach gdzie publikuję materiały dotyczące problematyki, którą się zajmuję.
© 2023, Marta Duda-Muszyńska. Created by Riupress